Skip to main content

Algemene voorwaarden

ONDERNEMINGSGEGEVENS

Commanditaire vennootschap CONINX INTERIEUR
KBO 0687.739.304
Kerkstraat 19 bus 2, 3990 PEER
Tel: 0494/38.05.80
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.interieurarchitect-stefanieconinx.be 

 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
 • Huidige algemene voorwaarden primeren steeds op de eventuele voorwaarden van de klant. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle latere overeenkomsten tot het verrichten van de werkzaamheden en/of leveren van diensten. De kennisname en aanvaarding van deze voorwaarden wordt verondersteld bij het ondertekenen van ieder document dat betrekking heeft tot deze werkzaamheden of diensten van Coninx Interieur.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 • Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd zouden worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Coninx Interieur en de opdrachtgever zullen dan in onderling overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 1. OFFERTE, OVEREENKOMST EN MEERWERKEN
 • Alle offertes en aanbiedingen van Coninx Interieur zijn vrijblijvend en worden gemaakt onder alle voorbehoud. Tenzij de offerte anders vermeldt, is deze geldig gedurende 30 kalenderdagen.
 • Vanaf het ogenblik van de goedkeuring of instemming door de klant, al dan niet mondeling, komt er een bindende overeenkomst tot stand tussen Coninx Interieur en de klant.
 • Wijziging aan de overeenkomst zijn enkel mogelijk in geval van schriftelijke aanvaarding van zowel Coninx Interieur als de klant.
 • Meerwerken kunnen met alle middelen van recht worden bewezen.
 1. OMSCHRIJVING VAN HET WERK – AANVANGSDATUM – UITVOERINGSTERMIJN
 • Het uit te voeren werk wordt omschreven in de offerte.
 • De aanvangsdatum en uitvoeringstermijn worden steeds in onderling overleg bepaald, rekening houdend met de levertermijn van de materialen, de omvang en de complexiteit van de opdracht. Wanneer er geen uitvoeringstermijn werd overeengekomen, zal de opdracht worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn.
 • Vertraging in de uitvoering door andere bouwactoren tast de rechtsgeldigheid van de contractuele samenwerking niet aan en verleent de klant geen enkele aanspraak (bv. ontbinding van de overeenkomst, inhouding van de betaling, prijsreductie, schadevergoeding, weigering van het werk) lastens Coninx Interieur. Coninx Interieur is immers ook afhankelijk van de uitvoeringstermijnen die de aannemers, met wie de bouwheer contracteert, toezeggen/ toepassen.
 • Wanneer de opdrachtgever de opdracht wijzigt of bijkomende opdrachten geeft, dewelke door Coninx Interieur worden aanvaard, zal de uitvoeringstermijn verlengd worden met de tijd die redelijkerwijze nodig is om deze wijzigingen/ bijkomende opdrachten uit te voeren.
 • De uitvoeringstermijn wordt in elk geval opgeschort door onvoorziene omstandigheden onafhankelijk van de wil van de interieurarchitect, zonder dat een schadevergoeding verschuldigd zal zijn wanneer de opdrachtgever hierover binnen de 15 dagen volgend op de feiten wordt ingelicht of ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum.
 1. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE INTERIEURARCHITECT
 • Coninx Interieur verbindt zich ertoe de haar toegekende opdracht naar haar beste vermogen uit te voeren. De overeenkomst betreft een middelenverbintenis.
 • De opdracht van Coninx Interieur is exclusief gespecialiseerde studies en deskundige onderzoeken waaronder stabiliteitsstudies, asbestonderzoeken, HVAC, elektriciteit, akoestiek, EPB e.a.

Coninx Interieur treedt niet op als veiligheidscoördinator, ingenieur of architect.

Van zodra er wijzigingen gebeuren aan de draagstructuur van het pand, dient er een tussenkomst te zijn van een studiebureau en/of architect, afhankelijk of er voor de werken een omgevingsvergunning of melding voor stedenbouwkundige handeling nodig is.

Gespecialiseerde studies, coördinaties en inlichtingen worden eventueel in naam en voor rekening van de Opdrachtgever uitgevoerd. De interieurarchitect is de ontwerper en de raadgever van de Opdrachtgever. Zij staat in voor het ontwerpen en/of coördineren van het project. Ze is niet de gevolmachtigde of lasthebber van de opdrachtgever. De overeenkomst is een middelenverbintenis.

Coninx Interieur staat de Opdrachtgever bij volgens overeenkomst o.m.:

 • In de keuze van de aannemer(s) m.o.o. de uitvoering van het project volgens de beste prijs- en kwaliteitsvoorwaarden;
  • Hoewel Coninx Interieur de opdrachtgever dus bijstaat bij het aanvragen van offertes of minstens bij het controleren ervan, kunnen meerprijzen van aannemers - ten gevolge van werken die oorspronkelijk niet in de offerte stonden – niet ten laste van Coninx Interieur worden gelegd;
 • Coninx Interieur is niet aansprakelijk voor uitvoeringsfouten door de aannemers.
 • In de keuze en de aanduiding van gespecialiseerde studiebureaus (stabiliteit, technieken…)
 • Coninx Interieur draagt geen aansprakelijkheid, noch voor de uitvoering van de studie en het ontwerp, noch voor vertragingen, fouten of wijzigingen aan deze studies, noch voor de controle op de werken met betrekking tot de gespecialiseerde studies.
 1. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
 • De opdrachtgever overhandigt de interieurarchitect ten gepasten tijde alle nodige informatie voor de uitwerking van het project, met inbegrip van onder andere zijn programma dat zijn verwachtingen en behoeften definieert, de juridische gegevens (de eigendomstitels, dienstbaarheden, eventuele vergunningen, scheidingsgrenzen, eventueel reglement van mede-eigendom etc.) en de technische gegevens (opmetingen van de landmeter, afpalingsplan etc.).
 • De opdrachtgever staat in voor de geldelijke middelen om het programma uit te voeren. Hij zorgt ervoor dat de nodige gelden en middelen tijdig beschikbaar zijn.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk om ter plaatse voldoende parkeermogelijkheden te voorzien voor de aannemers en de containers. Indien er geen parkeerplaatsen voorhanden zijn, dient de opdrachtgever de nodige vergunningen aan te vragen bij de gemeente.

Deze aanvraagverplichting behoort niet tot het takenpakket van Coninx Interieur.

 • De opdrachtgever dient het gebouw te verzekeren tegen alle ongevalsrisico’s, waterschade, storm, sneeuw en vorstschade, glasbreuk, brand, de burgerlijke verantwoordelijkheid, lichamelijke letsels van bezoekers. 
 1. BETALINGEN EN INVORDERINGSKOSTEN
 • Alle facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting, te Peer en dit binnen de veertien dagen na de factuurdatum, behoudens anders overeengekomen.
 • Enig protest tegen de facturen dient uiterlijk te gebeuren binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval. De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven, zo niet wordt dit schrijven als niet-bestaande beschouwd. 
 1. WANBETALINGEN
 • Bij gebreke van betaling wordt het recht voorbehouden om de overeenkomst, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of de geringste formaliteit, als ontbonden te beschouwen en verdere leveringen en diensten op te schorten, onder voorbehoud van schadevergoeding ten laste van de klant.

Indien Coninx Interieur nalaat haar verbintenissen uit te voeren, is de klant ook toegelaten de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten.

 • Op elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldatum is vereffend, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten verschuldigd a rato van 12%. Bovendien is eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 250,00 per factuur) als schadebeding, onverminderd de mogelijkheid voor Coninx Interieur om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.

Indien Coninx Interieur nalaat haar verbintenissen uit te voeren, is de klant eveneens gerechtigd op eenzelfde verwijlintrest, alsmede schadebeding.

 1. EINDE VAN HET CONTRACT
 • Afhankelijk van de overeenkomst eindig het contract bij een uitdrukkelijke of zonder uitdrukkelijke oplevering.
 • Onderhavig contract wordt gesloten rekening houdend met de persoonlijkheid van de partijen. Het overlijden van een van hen brengt automatisch het einde van het contract met zich mee.
 • Coninx Interieur en de opdrachtgever kunnen op elk moment in onderling akkoord de samenwerking stopzetten.
 • De opdrachtgever kan op elk ogenblik een einde maken aan de overeenkomst om een andere reden dan een fout van Coninx Interieur. In dat geval zal de opdrachtgever de erelonen voor de door de architect uitgevoerde prestaties betalen, alsook een schadevergoeding wegens inkomensverlies, bepaald op 50% van de erelonen die verschuldigd zouden zijn voor de nog uit te voeren prestaties. De opgave van het project door de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenzijdige opzegging door deze laatste.
 • Coninx Interieur kan onderhavige overeenkomst eveneens eenzijdig opzeggen. Als zij zonder geldige reden ervan afziet om de opdracht voort te zetten die zij aanvaard heeft, zal zij slechts recht hebben op de verschuldigde erelonen voor de uitgevoerde prestaties, onder voorbehoud van een eventuele schadevergoeding aan de opdrachtgever vanwege het door hem geleden nadeel. Deze schadevergoeding kan nooit meer bedragen dan 10% van de erelonen die verschuldigd zouden zijn voor de nog uit te voeren prestaties.
 • Wanneer de uitvoering van onderhavig contract niet kan worden voortgezet om redenen die niet te wijten zijn aan een van de partijen, zoals een geval van overmacht, ernstige ziekte, arbeidsongeschiktheid, de weigering van een stedenbouwkundige vergunning om redenen die niet te wijten zijn aan de partijen etc., zal de opdrachtgever de interieurarchitect de erelonen betalen voor de uitgevoerde prestaties. In dat geval zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan de ene of de andere partij.
 • In geval van een fout begaan door de interieurarchitect, d.w.z. in geval van niet-uitvoering of schending van de bepalingen van onderhavig contract door de interieurarchitect, heeft deze laatste recht op de erelonen overeenstemmend met de uitgevoerde opdrachten en kosten op de datum van deze opzegging, en op de eventuele moratoire intresten. De interieurarchitect kan in dat geval geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding wegens opzegging.
 • De opzegging van onderhavige overeenkomst op initiatief van de interieurarchitect is slechts mogelijk om gerechtvaardigde en redelijke redenen, zoals bijvoorbeeld:
 • Het verlies van vertrouwen te kennen gegeven door de opdrachtgever;
 • De inmenging van de opdrachtgever in de uitvoering van zijn opdracht;
 • De onmogelijkheid voor de interieurarchitect om de regels van de kunst, van de plichtenleer of van alle wettelijke of reglementaire bepalingen na te leven;
 • De door de opdrachtgever opgelegde keuze van een onderneming die niet de onmisbare waarborgen biedt voor de goede uitvoering van het werk;
 • De schending door de opdrachtgever van een of meer clausules van onderhavige algemene voorwaarden.

Deze redenen zullen voorafgaandelijk kenbaar moeten gemaakt zijn aan de opdrachtgever in een ingebrekestelling verzonden per aangetekende brief waarin deze wordt aangemaand deze handelswijze stop te zetten of de interieurarchitect te herstellen in haar rechten.

Bij gebreke aan reactie van de opdrachtgever binnen een termijn van 15 dagen, zal de interieurarchitect het recht hebben architectuurcontract als van rechtswege opgezegd te beschouwen en zijn recht op betaling van de erelonen overeenstemmend met de uitgevoerde opdrachten en kosten op de datum van deze opzegging te doen gelden, evenals de betaling van de schadevergoeding.

De ingebrekestelling wordt betekend per aangetekende brief en bevat de verklaring om het voordeel van deze clausule te gebruiken.

Als de ingebrekestelling zonder gevolg blijft binnen de voornoemde termijn, zal ze worden gevolgd door een tweede ingebrekestelling waarin de opzegging  van het contract wordt meegedeeld.

 1. WAARBORGEN
 • Elk artikel of materiaal wordt gewaarborgd volgens de bepalingen en voorwaarden die door de fabrikant zijn vastgesteld.
 • De vrijwaringsplicht met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich nooit verder uit dan deze van de fabrikant.
 • Bij niet-conforme levering is de verkoper gehouden tot vervanging van het niet conforme gedeelte. 
 • De waarborg is in dit kader enkel beperkt tot het verwisselen van de gebrekkige materialen, met uitsluiting van alle onrechtstreekse kosten of schadevergoedingen.
 1. GEBREKEN
 • De gebruikelijke toleranties en afwijkingen zijn van toepassing op alle artikelen die onvermijdelijk onderhevig zijn aan veranderingen.
 • De goederen en diensten worden beschouwd als zijnde aanvaard en goedgekeurd bij levering.
 • De klant moet de zichtbare gebreken schriftelijk inroepen binnen de 8 dagen na levering.
 • Gebreken van geleverde goederen en diensten beperken de verantwoordelijkheid van de Interieur Coninx enkel tot vervanging ervan, met uitsluiting van alle onrechtstreekse kosten of schadevergoedingen.
 • Verborgen gebreken moeten onmiddellijk of minstens binnen zeer korte termijn na ontdekking worden ingeroepen op straffe van verval. Iedere aangifte moet met een gedetailleerde schriftelijke klacht gebeuren.
 1. EIGENDOMS- EN AUTEURSRECHTEN
 • Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Coninx Interieur bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven eigendom van Coninx Interieur, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.
 • Coninx Interieur heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijk, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp.
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Coninx Interieur, of een deel ervan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Coninx Interieur.
 1. AANSPRAKELIJKHEID
 • Coninx Interieur is verzekerd voor haar beroepsaansprakelijkheid middels een polis burgerlijke aansprakelijkheid bij AG Insurance voor de volgende bedragen:

Lichamelijke, materiële en immateriële schade vermengd:          € 5.000.000,00 per verzekeringsjaar;

Lichamelijke schade: € 1.500.000,00 per schadegeval;

Materiële en immateriële schade vermengd: € 500.000,00 per schadegeval;

Toevertrouwde voorwerpen door de bouwheer: € 10.000,00 per schadegeval. 

 • De opdrachtgever vindt de gewone verzekering van Coninx Interieur voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een fout van Coninx Interieur wordt beperkt tot het bedrag waarvoor Coninx Interieur is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van grove fout en/of opzet van Coninx Interieur.
 1. GESCHILLEN

Ingeval van een geschil omtrent de totstandkoming, de uitvoering, de naleving, de geldigheid of enig ander geschil, zijn enkel de rechtbanken van de woonplaats van de verweerder, of de rechtbank van de plaats waar de verbintenis waarover het geschil loopt, is ontstaan of waar zij wordt, is of moet uitgevoerd worden, of de rechtbanken van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder heeft gesproken tot de verweerder, bevoegd (artikel 624, 1°, 2° en 4° Ger.W.). Deze rechtbanken passen uitsluitend het Belgische recht toe.

 1. GDPR

De persoonsgegevens van de opdrachtgever worden door Coninx Interieur verwerkt in het kader van de offerte of de overeenkomst voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding.

Ze kunnen ook verwerkt worden om de opdrachtgever op de hoogte te houden van andere diensten op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernomen. Indien de opdrachtgever dit niet wilt volstaat het dit mee te delen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De opdrachtgever kan zijn gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan Coninx Interieur.

Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.